Privacyverklaring

De organisatie van Michael BOON verzekeringen is er van overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Michael BOON verzekeringen houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de wet daarin stelt.

Uw gegevens bij het aanvragen van een verzekering, wanneer u informatie gaat inwinnen of een offerte gaat opvragen:

Via onze website:

Als u via de site van Michael BOON verzekeringen een premieberekening maakt, vragen wij een aantal persoonlijke gegevens in te voeren om u zo een juiste offerte te kunnen aanbieden. Door het invoeren van uw persoonlijke gegevens op onze website gaat u ermee akkoord, dat uw gegevens tijdelijk worden opgeslagen in de database van Michael BOON verzekeringen. Wij hechten er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend met betrekking tot de producten die Michael BOON verzekeringen aanbiedt. Iedere verwerking is in overeenstemming met de wet en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Michael BOON verzekeringen maakt op deze website gebruik van een dienst om bezoekinformatie van onze website te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens ( zoals tijd en datum ) en gegevens over uw browser type en computer verzameld. Wij gebruiken deze informatie om onze website af te stemmen op uw wensen. Dat doen wij met gebruikmaking van cookies. Wij zullen deze gegevens niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Wij hebben onze verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Mocht u toch een klacht of opmerking hebben dan vernemen wij dit graag van u. Als u uw persoonlijks gegevens niet met ons wilt delen, kunnen wij u geen verzekering aanbieden die aansluit bij uw specifieke wensen.

Waarom gegevensverwerking?

Als u een verzekering aanvraagt, vragen wij een aantal persoonsgegevens aan u. Deze informatie gebruiken wij om: 

Per telefoon:

Uw persoonsgegevens

Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhouding ondertekend.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?

Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat heeft betrekking hebben op het verzekeren van bepaalde risico’s. Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid. Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van uw auto, pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij het verhalen van schade gaat het om delen van gegevens met een rechtsbijstandverzekeraar of verhaalservice.  Bij arbeidsdeskundigen gaat het om uw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u kan zoeken. Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren. Uiterlijk zeven jaar nadat de verzekeringen die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.

Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

  1. U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.

  2. Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.

  3. Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek.

  4. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij uiteraard voldoen.

  5. Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

  6. Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik daarvan?

Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen. Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is het dan onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alles informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn. Missen wij te veel informatie, dat kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt. Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

E-mailnieuwsbrieven

Uw gegevens, zoals uw naam, voorletters, tussenvoegsel, geslacht, geboortedatum en e-mailadres, worden opgeslagen in ons bestand. Deze gegevens worden geregistreerd om u gericht advies, informatie en aanbiedingen van Michael BOON verzekeringen toe te sturen. Enkel voor dit doel zullen uw gegevens gebruikt worden. Uw gegevens zullen niet doorgespeeld worden aan derden. De verwerking van de gegevens is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. Michael BOON verzekeringen draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig opgeslagen worden en blijven. Voor deze nieuwsbrief maken wij gebruik van MailChimp. Onderaan iedere e-mailing vind u de mogelijkheid om u af te melden voor de communicatie vanuit Michael BOON verzekeringen. 

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen

Michael BOON verzekeringen doet er alles aan om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Zo moeten alle medewerkers die gegevens kunnen bekijken, deze geheimhouden. Als u onze website bezoekt, kunnen wij bezoekersgegevens verzamelen en opslaan om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden (cookies) naar uw computer worden gestuurd om onze onderlinge communicatie makkelijker te maken. U heeft keuzes met betrekking tot cookies. Door middel van het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Wij kunnen ook gegevens delen bij een ( geplande ) reorganisatie, fusie, verkoop, gezamenlijke onderneming, toewijzing of overdracht. Daarnaast bij een faillissement of het overdragen van ( een deel van ) ons bedrijf, onze activa of aandelen. We hopen dat u een beeld heeft gekregen van wat wij voor u kunnen betekenen. Wilt u nog iets anders weten? Stel ons daarom gerust uw vragen. Wilt u meer weten of wat wij voor u kunnen doen of hoe wij werken? Wij vertellen het u graag in een persoonlijk gesprek. 

Linken naar andere websites:

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Michael BOON verzekeringen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Opname van telefoongesprekken:

Wij nemen telefoongesprekken op om gemaakte afspraken vast te leggen. De opname kan ook gebruikt worden voor trainingsdoeleinden.

Michael BOON verzekeringen behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.

© 2020 Michael BOON verzekeringen